Het L.C.T. Bigot-Fonds

Dr. John H. Wansink-Prijs

Het 25- jarig bestaan van de Stichting Het L.C.T. Bigot-Fonds in 1981 betekende tevens een kwart eeuw voorzitterschap van de heer Wansink.
Daarom overlegden de overige bestuursleden, buiten medeweten van Wansink, over een passende wijze waarop aan dit dubbele jubileum aandacht kon worden gegeven.
Zo werd het idee geboren een aanmoedigingsprijs in het leven te roepen voor afgestudeerden aan de opleidingsinstitu­ten voor kleuterleidsters, onderwijzers(essen) en leraren(essen).
Een aanmoedigingsprijs om na het behalen van het diploma te blijven studeren en de mogelijkheden voor nascho­ling te benutten, past geheel in de doelstelling van de Stichting: de bevordering van de voortgezette beroepsvorming van docenten.
Met de instelling van zo'n prijs zou op gepaste wijze aan­dacht worden besteed aan het 25-jarig bestaan van het Bigot- fonds.
Door de prijs te vernoemen naar de initiatiefnemer, mede-oprichter en eerste voorzitter van het fonds zou eer bewezen worden aan de man die voor het onderwijs zoveel betekend heeft.

wansink

Dr. Joh.H. Wansink bij de instelling van de naar hem genoemde prijs.
(1981)

(foto: Arnhermse Courant)

In 2015 hebben we u laten weten dat het L.C.T.Bigot-fonds financieel niet langer in staat is om subsidies uit te keren.

Daarom heeft het bestuur besloten het resterend vermogen van het fonds toe te voegen aan de beschikbare gelden voor de Wansinkprijs.
Het bestuur heeft bovendien de beslissing genomen zich toe te leggen op de (jaarlijkse) toekenning van de Wansinkprijs.


De Wansinkprijs wordt zo mogelijk ieder jaar  uitgereikt aan een persoon, instelling of groep van personen die zich naar de mening van het bestuur van het Bigotfonds bijzonder heeft ingezet voor het onderwijs.

 

In dit kader vraagt het bestuur u mee te denken en personen/instellingen  die mogelijk in aanmerking komen voor te dragen aan het fonds.

Deze voordracht kunt u  jaarlijks voor 5 april bij het bestuur kenbaar maken. Bij een geschikte kandidaat/instelling reikt het Bigotfonds de Wansinkprijs in november van het betreffende jaar uit.

 

Uw medewerking in deze wordt door het bestuur zeer gewaardeerd.